Opettajilta

Opettajien kokemuksia ”PLE-opettamisesta” – lue ja osallistu keskusteluun!

Mainokset

9 vastausta

 1. Opena olen osallistunut muutamiin koulutustapahtumiin. Olen ollut sekä innostunut että ymmälleni.Huomaan olevani uuden edessä myös jonkin verran varuillani. Vaikutelmani siltä, että opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan ovat eri asteisesti ”insiders” vahvistuu. Opena mietin, miten tiedon kuluttajista tullaan tiedon tuottajiksi. Miten aiemmin opittu otetaan käyttöön. Välineiden opiskelusta pitää siirtyä sisällöllisiin kysymyksiin. Vastausten sijasta pitäisi löytää hyviä kysymyksiä!

 2. Toimin pilottiryhmän opettajana hierojan ammattitutkinnossa. Opiskelijat ovat aikuisopiskelijoita. Pilottiryhmän opiskelu kestää vain vuoden ( 40ov), joten toimeen on tartuttava reippaasti. Kuuntelin opiskelijoiden kommenteista, että on edetty hiukan liian nopeasti.Opiskelijoiden pää pursuaa tietotekniikkaa, kun samalla pitää omaksua paljon muutakin uutta. JA opettajana minun itsenikin pitää ottaa haltuun näitä uusia työkaluja, tässä kaiken oman opetuksen ohella. Olemme jo pohtineet, miten saisimme pelen alkuun jo ennen opiskelujen alkua, heti opiskelupaikan selvittyä. Onko toisilla tähän hyviä ideroita? Uuden ryhmän hakeutumisvaihe alkaa heti joulun jälkeen, joten tätä asiaa pitää suunnitella heti.
  Seija

 3. Terveysalan pilotointi on siis lähtenyt käyntiin. Ensihoitajaryhmästä pilotointiin osallistuu kuusi syyskuun alussa opiskelunsa aloittanutta opiskelijaa. Pilotoinnin alussa ehkä pääpaino on ollut koko idean sisään ajossa ja välineiden opettelussa, koska ne olivat kaikille niin useimmille opiskelijoille että opettajille uusia. Käytössä on siis linux käyttöjärjestelmä ja open office tuotteet ja sosiaalisen median välineistä valittiin ning -ympäristö,jonne jokainen on nyt laatinut oman näköisen oppimisympäristönsä eli PLE:sä. Opiskelijat ovat tallentaneet sinne ammattilista kehittymistään kuvaavan osion, jossa ensimmäisenä asiakokonaisuutena on koulutuksen alussa tehtävä Hops. Hopsissa opiskeijat kuvaavat omaa taustaansa niin koulutus kuin työkokemuksiaan. Hops välilehdestä on jo muodostunut jokaisella oman näköisensä, osa on kuvannut taustaansa hyvinkin monipuolisesti ja liittänyt sinne aikaisempaa osaamista kuvaavaa tekstiä esim. cv tai kuvia. Jokaisella oli PLE ideaan liittyvä vapaus valita mitä sinne tuovat ja jo nyt on nähtävissä että PLE:ssä olevasta hopsista muodostui huomattavasti persoonallisempi kuin perinteiselle A4 kirjoitettu HOPS dokumentti. Eli opettajatuutorina näitä oli mielenkiintoisempaa lukeakin.

  Opiskelijat että myös opettajat, jotka olemme tässä mukana ovat myös harjoitelleet käyttämään muita sosiaalisen median välineitä oppimistehtävissä esim google doc ja wikispacesia ja deliciousta. Opiskelijat ovat liittäneet myös oppimistehtäviä PLE:en. Osa on lähinnä liittänyt joitakin tehtäviään, joiden palautus on muuten ollut Moodlessa , mutta joku opiskelija on kokeillut on myös opettajien kutsumisia kommentoimaan tehtäviä PLE:ssä. Suunnitelmissa on että opiskelijat ainakin reflektoisivat omaa oppimistaan PLE:nsä vaikka itse tehtävät olisivat palautettu viralliseen oppimisalustaansa. Koska opinnot ovat alussa niin kovin paljon tätä reflektointia ei vielä ole tullut näkyviin vaikka sitä on kannustettu.
  Ensihoitajaopiskelijoiden ensimmäinen harjoittelu alkaa joulukuun alussa ja opiskelijat kirjoittavat PLE:n itsestään lähtötasokuvauksen, omat tavoitteet harjoittelulle sekä lopuksi sitten itsearvioinnin harjoittelusta. Harjoittelun aikana tullaan kokeilemaan skypen käyttöä opettajan, opiskelijan ja ohjaajan välisessä ohjaus keskustelussa ja harjoittelun arvioinnissa. Opiskelijoiden vastuulla on myös ohjata työelämän ohjaajat lukemaan opiskelijan PLEä sekä antamaan sitten palautetta opiskelijan harjoittelusta opiskelijan PLEen. Ohjaajien mukaan saaminen onkin mielenkiintoista miten tämä tulee onnistumaan. Ple:ssä mukana oleva opettaja toki myös kannustaa tätä, mutta mielenkiinoista on nyt nähdä lähtevätkö terveysalalla työskentelevät ohjaajat mukaan tähän uudenlaiseen tapaan.

  Alunperin terveysalalla oli tarkoitus kokeilla langattomia verkkoja ja täysin ilmaisia ohjelmia. Nyt harjoitteluun lähtö on muuttanut vähän suunnitelmia sillä terveysalan harjoittelu yksiköissä ei ole langattomia verkkoja käytössä, eikä opiskelijat saa useassakaan paikassa laittaa omaa miniläppäriään organisaation verkkoon, joten viime vaiheessa ostimme mokkulat opiskelijoille.
  Tulevat kolme viikkoa on siten mielenkiinoista miten työelämä lähtee nyt tähän mukaan.

 4. Ensihoitaja opiskelijoista neljä oli ensimmäisessä ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa eri terveyskeskuksien vuodeosastoilla Pohjois- ja Etelä-Savossa. Opiskelijoiden tulee terveysalan harjoitteluun mennessä laatia ns.lähtötasokuvaus aina ennen harjoittelua. Lähtötasokuvauksessa opiskelija kuvaa sen hetkistä ammatillista osaamistaan sekä laatii sen perusteella harjoittelulle henkilökohtaiset tavoitteet, jotka on johdettu ammattitaitovaatimuksista ja opintojakson tavoitteista. Ple:ssä olevat opiskelijat laativat tämän kuvauksen Ning-ympäristöön . Kuvaukset talletettiin Ning ryhmät toimintoon, johon kukin opiskelija kutsui mukaan harjoittelun ohjaajana toimivan sairaanhoitajan sekä harjoittelusta vastaavan opettajan. Opettaja, että ohjaajana oleva sairaanhoitaja, kommentoi opiskelijan tavoitteita ja ohjasi näin oppimista. Opettaja ei käynyt harjoittelupaikassa henkilökohtaisesti vaan ohjaaminen tapahtui Ning ympärsitössä sekä joko skype puhelujen tai tavallisen puhelun välityksellä. Ryhmät- toiminta valittiin se vuoksi, jotta opiskelija voi rajata kuka ryhmään pääsee, koska kyse on kuitenkin hyvinkin henkilökohtaisista tiedoista. Ohjaajat kirjoittivat myös arvioinnin opiskelijan harjoittelun aikaisesta oppimisesta jakson päättyessä. Oppilaitoksella on virallinen arviointikriteeristö ja -lomake, jota käytettiin rinnan, mutta lisäksi saatiin ohjaajat tekemään yhteenvetoa opiskelijan Ple- ympäristöön, jolloin tämä arviointi jäi opiskelijan käyttöön jatkossa.
  Harjoittelujakso oli lyhyt, (3 viikkoa) joten se hieman vaikeutti asiaan sisäiänpääsemistä. Ohjaajille asia oli ensinnäkin aivan uutta ja Ningiin kirjautuakseen heidän tuli luoda oma sähköpostiosoite, koska tietosuojan kannalta työsähköpostia ei ainakaan kaikissa organisaatioissa saa käyttää sosiaalisen median välineisiin kirjautumisessa. Kaikki ohjaajat eivät ehtineet mukaan kuin vasta ”loppumeterillä”, mutta palautetta kuitenkin myös ohjaajilta tuli tallennettua opiskelijan Ple ympäristöön, joten alkuun päästiin. Harjoittelun jälkeen opiskelijat kirjasivat Pleensä reflektoinnin saamasta arvioinnista sekä yhteenvedon harjoittelun aikaisesta oppimisesta.
  Opiskelijoista yksi kirjoitti muutaman kerran viikossa Ningiin myös blogia kokemuksistaan ja oppimistaan asioista. Tämä ainakin opettajalle antoi todella hyvän kuvan mitä kaikkea opiskelijalle tulee eteen harjoittelun aikana. Tämä antaisi hyvän mahdollisuuden ohjaajalle, että harjoittelusta vastaavalle opettajalle kommentointiin ja kysymysten esittämiseen. Usein nämä asiat ja ajatukset jäävät opiskelijan päähän ja niitä ei saada näkyviin. Tämän tyypistä reflektointia täytyy jatkossa kannustaa opiskelijoita tekemään.
  Ohjaajien konkreettinen perehdytys Ning-ympärsitöön oli opiskelijoiden vastuulla, ja heillekin Ning-alustan käyttö vaati harjoittelua. Ple:ssa mukana olevana opettajatuutorina annoin ohjausta jonkin verran näissä Ning ympäristöön liittyvissä asioissa.
  Alkuun on siis päästy ja opiskelijoiden henkilökohtainen oppimisympäristö alkaa muodostua. Seuraava harjoittelu on alkanut tammikuun lopulla kotihoidossa ja nyt opiskelijat on jo paremmin välineen kanssa sinut, joten tästä on hyvä jatkaa.

 5. Viime syksynä opiskelut aloittaneet sairaanhoitajaopiskelijat aloittivat ensimmäisen harjoittelunsa tammikuussa 2010. Heistä 6 kuuluu peleläisiin seitsemäs sai harjoittelun hyväksiluvun. Opiskelijoista osa on reflektoinut niin ikään oppimistaan Ningiin, joku viikottain, toiset harvemmin. Opettajan näkökulmasta opiskelijan säännöllinen kirjoittaminen antaa hyvän kuvan oppmisesta. Suurin haaste ja kysymys minulle opettajana oli ensiksi oivaltaa reflektiivisten kysymysten merkitys ja toiseksi kyetä esittämään niitä opiskelijalle. Reflektion herättävät kysymykset näyttäisivät ohjaavan opiskelijaa oikeaan suuntaa, eli avaamaan oppimiprosessiaan. Reflektio näyttäisi olevan kaksisuuntainen prosessi. Kun opettaja esittää reflektiivisiä kysymyksiä, joihin oppija vastaa, stimuloi tämä taas opettajaa uusiin kysymyksiin. Oppimistuloksen toteamisen sijaan reflektiossa avautuu useampia näkökulmia opittuun. Esimerkiksi jos opiskelija on hoitanut Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta, hän voi omassa reflektiossaan käsitellä sairautta lääketieteellisenä ilmiönä, potilaan arkikokemuksena, lääkehoidon ja lääkkeiden vaikuttavuuden näkökulmasta jne.
  Positiivisen ohella on joitakin selkeitä soraääniäkin kuultu. Jotkut opiskelijat ovat kokeneet Ningin omaksumisen vievän liikaa energiaa kaiken muun uuden oppimisen ohella. Myös uusi rooli ohjaajien opastamisessa on joidenkin opiskelijoiden mielestä tuntunut vieraalta roolilta.

 6. Meillä terveysalalla opettajan roolilla harjoittelujen ohjaajana on pitkät perinteet. Opiskelijoiden kanssa ollaan kontaktissa arvioinnin merkeissä 5 viikon harjoittelun aikana tavallisesti 3 kertaa. Opettajan rooli on saanut kuitenkin kritiikkiä osakseen. On herätetty kysymys, mikä itse asiassa on opettajan rooli käytännön harjoittelussa. Opiskelija on tiiviissä ohjaussuhteessa oman ohjaajansa kanssa, jonka opastuksella opiskelija oppii käytännön taitoja ja käytännön hoitotyötä. Opettajaa ei läheskään aina mielletä tähän suhteeseen kuuluvana todellisena osapuolena. Nyt PeLe:ssä opettaja voisi saada selkeämmän roolin eli keskittyä nimenomaan oppimisen ohjaajaamiseen, mikä toisi harjoittelun ohjaukseen juuri sen puuttuvan palan.

 7. Tekulla olemme pilotoineet yritysyhteyksiä projektiopetuksen puitteissa. Pilottiryhmänä on ollut monimuoto-opiskeluryhmä. Opiskelijat ovat rakentaneet omia Ning sivuja ja tallentaneet projektidokumentteja sivuillensa. Meidän pilottia on hieman rajoittanut, kun yhtenä asiakkaana ollut Karjalan Lennosto. Heillä on aika tiukat säännöt ja ohjeet viestinnästä. Toinen iso yritys pilotissa on Yara, jolla on myös viestintää ohjeistettu. Opiskelijoiden henkilökohtaiset sivustot ovat pikku hiljaa rakentuneet ja varsinkin blogit ovat kehittyneet myönteisesti. Blogien avulla kommentit ja tiedon vaihdot näyttävät toimivan varsin vilkkaasti.

 8. Olen PeLE:tellyt esimiehen erikoisammattitutkinnon opiskelijoitten kanssa viime lukukauden aikana. Itselleni vanhana opena koko PeLE- ajatus on ollut uusi. JA HUIKEAN INNOSTAVA. Pitkästä aikaa jaksan ja innostun kehittämään opetusmenetelmiä ja olen aidosti vuorovaikutuksellisesti pohtinut ammattitaidon osaamisen esille tuomista uusien välineiden avulla, erilaisella dokumentaatiolla.
  Tästä viime talven ”ning-seikkailusta” oppineena ja kokemusta kartuttaneena päätin kuitenkin ottaa PeLE- ajatusta kyttöön myös uuden aloittavan ryhmän kanssa. Paluuta vanhaan ei ole- vaikka vielä moodlekin kulkee rinnalla.

 9. PLE -projektin päättyminen Tekun osalta alkaa olla käsillä. Projekti on antanut opettajalle uuden avoimemman tavan seurata ja kommentoida opiskelijoiden työskentelyä. Pääsääntöisesti opiskelijatkin ovat kokeneet ympäristön positiivisella tavalla oppimista tukevaksi.
  Yrityksissä suhtautuminen on vielä aika varovaista ja tarkkailevaa. Sosiaalinen media on niin uusi, että valmius sen hyödyntämiseen ei ole vielä lyönyt läpi.
  Projektin jälkeen tulen edelleen kehittämään valmiuksiani käyttää avoimia oppimisympäristöjä opetuksessa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s